Oferta

Realizacja robót drogowych

Specjalizujemy się w wykonywaniu inwestycji drogowych w zakresie robót ziemnych, wzmocnień gruntów, podbudów drogowych, nawierzchni z kostki betonowej i betonu asfaltowego, odwodnienia, elementów małej archiektury dla poniższych obiektów inżynieryjnych:

 • Dróg i ulicy, ciągów pieszo-jezdnych, zjazdów z drogi,
 • Placów, w tym placów manewrowych, dróg wewnętrznych,
 • Parkingów oraz miejsc postojowych,
 • Chodników i ścieżek rowerowych,
 • Terenów rekreacyjnych, placów zabaw i siłowni zewnętrznych.

Specjalizujemy się w kompleksowym wykonywaniu robót drogowych dla poniższych obiektów:

 • Hale przemysłowe i centra handlowe,
 • Hale magazynowe i centra logistyczne,
 • Układy drogowe wewnętrzne przy budynkach użyteczności publicznej,
 • Zagospodarowania terenu w zakresie budynku mieszkalnych.

Nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski jest niezbędnym elementem każdego procesu budowlanego, który gwarantuje prawidłowe wykonanie wszelkich prac na każdym etapie inwestycji. Do naszych obowiązków w tym zakresie należy:

 • Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru zgodnie z wymogami polskiego prawa,
 • Formalno-prawne przygotowanie inwestycji,
 • Kontrolę przestrzegania przepisów BHP na budowie,
 • Zatwierdzanie materiałów wykorzystywanych przy realizacji zadania,
 • Kontrola jakości i postępu prac projektowych i budowlanych,
 • Przeprowadzanie odbiorów i rozliczeń częściowych,
 • Kontrola dokumentów finansowych wystawianych przez wykonawców,
 • Bieżące informowanie Inwestora o przebiegu realizacji,
 • Prowadzenie narad roboczych na terenie budowy,
 • Dokonanie odbioru końcowego inwestycji,
 • Przeprowadzenie przeglądów pogwarancyjnych inwestycji i po okresie rękojmi.

Projektowanie

Naszym celem jest projektowanie funkcjonalnych i bezpiecznych dróg. Każdy projekt drogi, ulicy, parkingu czy zjazdu traktujemy indywidualnie. Jako biuro projektów drogowych zajmujemy się:

 • Postępowaniem formalno-prawnym wraz z uzyskaniem, w imieniu Inwestorów, decyzji administracyjnych,
 • Projektowaniem dróg i ulic, zjazdów z drogi, placów, w tym placów manewrowych, dróg wewnętrznych,
 • Projektowaniem parkingów oraz optymalizacji miejsc postojowych,
 • Projektowaniem chodników i ścieżek rowerowych,
 • Projektowaniem zagospodarowań terenów rekreacyjnych,
 • Opracowywaniem organizacji ruchu, zarówno stałej jak i czasowej,
 • Analizami i pomiarami natężeń ruchu dróg, ulic oraz skrzyżowań,
 • Sprawdzeniem przejezdności łuków, placów manewrowych oraz skrzyżowań zarówno zwykłych, skanalizowanych jak i rond.
 • Opracowaniem przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Zarządzanie inwestycjami drogowymi - kierownik budowy

Dobre zarządzanie inwestycją to nie tylko poprawność wykonania projektu, ale również dbanie o jakość, dlatego oferowane tu usługi muszą spełniać najwyższe standardy.  Do naszych obowiązków w tym zakresie należy: 

 • Określenie celów działania i zastosowanie odpowiedniej strategii,
 • Przygotowanie placu budowy,
 • Wsparcie w wyborze odpowiednich wykonawców robót,
 • Prowadzenie i kontrolowanie prac budowlanych,
 • Koordynacja, nadzór i rozliczenie prac podwykonawców,
 • Organizacja i zarządzanie budową, kompleksowe rozliczenie,
 • Zarządzanie kosztami, budżetem i jakością,
 • Monitorowanie postępu robót, aktualizację harmonogramu oraz sposobu realizacji zadań,
 • Prowadzenie spotkań i sporządzanie protokołów,
 • Sporządzenie dokumentacji powykonawczej,
 • Koordynację odbioru inwestycji.

Przy realizacji robót drogowych zapewniamy nadzór laboratoryjny, geotechniczny i geodezyjny wyspecjalizowanych i uprawnionych do tego jednostek w celu prawidłowości wykonania robót zarówno w trakcie ich wykonywania, jak i po ich zakończeniu.

Współpraca z nami gwarantuje profesjonalne wykonanie projektu, optymalizację kosztów i pełną satysfakcję.